Zeropoint kompressziós szárak, zoknik 20% kedvezménnyel a készlet erejéig!

 

Kosár0
A kosár üres!

I. Az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos alapvető rendelkezések

1.§ A jelen általános szerződési feltételek a sportszervilag.hu weboldallal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének, és a sportszervilag.hu weboldalon történő vásárlások feltételeit szabályozza.

2.§ A sportszervilag.hu weboldal igénybevételével és a weboldalon történő és visszaigazolt regisztrációval a felhasználó a jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.§ A sportszervilag.hu weboldalt a Sportszervilág Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1035 Budapest, Miklós utca 13. I. em. 4.., Cg.: 01-09-175665, adószám: 24654658-2-41, Telefon: +36-20-9465000, e-mail: tamas@sportszervilag.hu) üzemelteti (a továbbiakban mint Üzemeltető).

Üzemeltető tárhely szolgáltatójának adatai:
Név: Roskó István EV.
Székhely: 1202 Budapest, Vaskapu utca 38.
Tel.: +3670 332 9696
e-mail: istvan.rosko@gmail.com

4.§ A jelen általános szerződési feltételekre az itt nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései megfelelően irányadóak.

5.§ Üzemeltető az általa beszerzett áruk megvásárlását és a vásárlónak történő eljuttatását, valamint a termékek kiválasztásával és a megvásárolt termék telepítésével kapcsolatos térítésmentes szaktanácsadást biztosítja a jelen szabályzatban foglaltak szerint, egyéb tevékenységeire a jelen általános szerződési feltételek nem érvényesek.

6.§ A jelen általános szerződési feltételek elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felelős a sportszervilag.hu weboldal működése során bekövetkezett olyan üzemzavarokért, amelyeket a hálózati rendszer vagy berendezés meghibásodása okoz.

7.§ A jelen általános szerződési feltételek alapján az a természetes személy (ideértve a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult és e minőségében eljáró személyeket is) minősül felhasználónak, aki bármely törvényes módon eléri a „sportszervilag.hu” weboldalt, és az internetes kereskedőházat.

Az Üzemeltető mindenki számára biztosítja a hozzáférést, aki a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja és rendelkezéseit betartja. Az Üzemeltető jogosult a rendszer használatát és a honlapon történő belépést megtagadni minden olyan személlyel szemben, aki a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat vagy egyéb, a honlap használatával kapcsolatos jogszabályi előírást megszegi, továbbá Üzemeltető jogosult az előzőekben említett felhasználókkal szembeni esetleges kárigényét érvényesíteni.

II. A felhasználókkal kapcsolatos előírások

8.§ Minden felhasználó köteles a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakon túl betartani Magyarország jogszabályainak előírásait, továbbá az internetes felhasználással kapcsolatos etikai kódexek rendelkezéseit. Az előzőekben említett szabályok be nem tartásából eredő esetleges károkért a felhasználó felelősséggel tartozik.

9.§ A sportszervilag.hu weboldalon kizárólag azon személyek élhetnek megrendeléssel, akik a 18. életévüket betöltötték és a Ptk. előírásai szerint teljes cselekvőképességük birtokában vannak, továbbá a honlapon megfelelően regisztráltak.

10.§ A sportszervilag.hu weboldalon a regisztráló felhasználó köteles az ott kért adatokat az Üzemeltető adatvédelmi nyilatkozatának ismeretében helyesen megadni, amellyel regisztrált felhasználóvá válik. Az Üzemeltető a felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az internetes honlapon keresztül bonyolított vásárlások, valamint erre irányuló igény esetén marketing célú megkeresések érdekében tartja nyilván, és ezen adatok alkotják a felhasználói profilt.

Az Üzemeltető harmadik személyek számára az adatokat a hatósági és bírósági megkeresések kivételével nem adhatja ki. Az Üzemeltető a felhasználó adatainak kezelésekor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A felhasználó bármikor jogosult az Üzemeltetőnek elektronikusan vagy postai úton megküldött nyilatkozatával a különböző híranyagok küldésének részbeni vagy teljes tiltását kérni.

11.§ A regisztrációs űrlap kitöltésekor a felhasználó köteles megadni a következő adatokat: családnév, keresztnév, születési dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím, felhasználói név. A felhasználói név mások személyiségi jogait nem sértheti, nem lehet egyéb módon jogellenes és az az általános közerkölcsbe sem ütközhet. Amennyiben a sportszervilag.hu oldalon gazdálkodó szervezet kíván vásárolni, a képviseletére jogosult és a honlapon regisztráló személy köteles a gazdálkodó szervezet érvényes adószámát is megadni.

12.§ A regisztráció során a 12.§-ban felsorolt adatokon túl a felhasználó köteles megadni egy jelszót, amelynek megőrzéséért a felhasználó tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a jelszó a felhasználó vagy harmadik személy hibájából illetéktelen személy birtokába jut, aki azzal visszaél, jogosulatlanul felhasználja.

13.§ A regisztrációs űrlapnak a 12-14.§-ban jelzettektől eltérő vagy hiányos kitöltése esetén a regisztráció nem jön létre, és a felhasználó nem válik regisztrált felhasználóvá.

14.§ A regisztrációnak a 12-14.§ szerinti helyes kitöltése esetén a megadott e-mail címre a regisztrációról visszaigazolást kap a felhasználó.

15. § Minden felhasználó kizárólag csak egy felhasználó profillal rendelkezhet a sportszervilag.hu weboldalon működő webáruházban.

16.§ Üzemeltető jogosult a felhasználó adatait felülvizsgálni. Az Üzemeltető, vagy alkalmazottai nem tartoznak felelősséggel a felhasználó valóságnak nem megfelelő vagy nem valódi személyi adataiért, illetőleg a téves vagy valótlan adatok rendelkezésre bocsátása miatt keletkezett károkért.

17.§ Minden regisztrált felhasználó a regisztrálással magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételek valamennyi rendelkezését.

III. A vásárlás szabályai

18.§ A sportszervilag.hu weboldalon kizárólag a regisztrált felhasználók tudnak vásárolni és érvényes megrendeléssel élni. A vásárlás menetéről a jelen fejezetben rögzítetteken túl a www.sportszervilag.hu weboldalon a vásárlás menete linkre kattintva további tájékoztatásokat is kaphat.

19.§ A felhasználó a sportszervilag.hu weboldalon kiválaszthatja a megrendelendő termékeket a kosárba helyezés funkció használatával. A termék vagy termékek kiválasztását követően felhasználó elsőként megadja, hogy az árut személyesen veszi át, vagy igényli annak kiszállítását.

Amennyiben felhasználó személyes átvétellel rendeli meg a terméket, úgy az átvételi mód rögzítését követően tudja megadni a számlázási és szállítási adatokat, majd ezt követően a pénztárba történő átlépés után tudja az esetleges darabszám módosításokat elvégezni, a fizetési módot megadni, esetleges megjegyzéseket, kéréseket megadni, majd megrendelését véglegesíteni. Az üzemeltető a személyes átvétellel történő megrendelésről a felhasználónak az általa megadott címre e-mailben visszaigazolást küld.

Amennyiben a felhasználó a megrendelt termék kiszállítását igényli, úgy a termék kosárba helyezését követően annak méretétől függően az alábbiak szerint jön létre szerződés a felek között és válik véglegessé a megrendelés.

Nagyméretű, postai szolgáltató útján nem szállítható termékek esetén az Üzemeltető felméri a szállítás költségeit, és arról e-mail levélben a termék árát és szállítási költségét is magában foglaló végösszegre vonatkozó ajánlatot küld a felhasználónak. A megrendelés ezt követően abban az esetben válik véglegessé és jön létre szerződés felhasználó és üzemeltető között, amennyiben felhasználó az e-mailben foglalt feltételeket a sportszervilag.hu weblapon kifejezetten elfogadja. Üzemeltető a nagyméretű termékek esetében az adott termékhez tartozó linken külön is jelzi a termék ezen tulajdonságát.

Felhasználó az ajánlat elfogadását tudja megadni a számlázási és szállítási adatokat, majd ezt követően a pénztárba történő átlépés után tudja az esetleges darabszám módosításokat elvégezni, a fizetési módot megadni, esetleges megjegyzéseket, kéréseket megadni, majd megrendelését véglegesíteni. A szállítással megrendelt termék megrendelésének véglegesítését követően felhasználó visszaigazoló e-mail levelet kap Üzemeltetőtől.  

Postai szolgáltató (Magyar Posta Zr. MPL futárszolgálat) által kiszállítható termék esetén a termék kosárba helyezését követően felhasználó az átvételi mód rögzítését követően tudja megadni a számlázási és szállítási adatokat, majd ezt követően a pénztárba történő átlépés után tudja az esetleges darabszám módosításokat elvégezni, a fizetési módot megadni, esetleges megjegyzéseket, kéréseket megadni, majd megrendelését véglegesíteni. Az üzemeltető a személyes átvétellel történő megrendelésről a felhasználónak az általa megadott címre e-mailben visszaigazolást küld.

20.§ A felhasználó a sportszervilag.hu weboldalon történő vásárlások során banki átutalási, valamint helyszíni készpénzes, továbbá a postai szolgáltató által kiszállítható termékek megrendelése esetén utánvéttel történő fizetési módok közül választhat. Banki átutalás esetén a felhasználó az utalás közlemény rovatában köteles a visszaigazoló e-mailben megkapott megrendelés azonosítót közleményként feltűntetni. Banki átutalással történő fizetés esetén az áru kiszállításának feltétele a vételárnak az Üzemeltető számláján történő jóváírása. A termék kiszállításával járó költségeket a felhasználó minden esetben a szállítónak közvetlenül fizeti meg a termék átvételekor. Postai szolgáltató által kiszállítható termék megrendelésekor, amennyiben a felhasználó banki átutalással előzetesen fizeti meg a vételárat, úgy a megrendelés teljesítése kizárólag a postai feladás utólagos megfizetésével történhet.

Üzemeltető az egyes termékek árait azok linkjénél pontosan, adókkal növelten tűnteti fel.

21.§ A sportszervilag.hu weboldalon történő vásárlás esetén a 19. §-nak megfelelően felhasználó dönthet a megrendelésekor arról, hogy az árut személyesen veszi át a megrendelő képviselőjétől, vagy az áru kiszállítását kéri. Üzemeltető tájékoztatja a felhasználókat, hogy független, közúti árufuvarozásra jogosult szakcég végzi a megrendelt nagyméretű termék kiszállítását. Üzemeltető tájékoztatja felhasználókat, hogy a postai futárszolgálat által szállítható méretű termékeket a Magyar Posta Zrt. MPL futárszolgálata útján juttatja el a felhasználókhoz.

A sportszervilag.hu honlapon rendelhető nagyméretű termékek adottságaira figyelemmel azok szállítási költségei minden esetben egyedileg kerülnek meghatározásra és a felhasználóval a 19. § szerint előzetesen közlésre.

Üzemeltető kijelenti, hogy mindent megtesz a szállítás hibamentes lebonyolításáért, de nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a szállítás közben a vásárló vagy a szállítást végző cég hibájából történtek. Üzemeltető tájékoztatja továbbá a vásárlókat, hogy a Magyar Posta Zrt. üzletszabályzati rendelkezései a futárszolgálat útján történő kiszállítás esetén felhasználóra is irányadóak. Postai kézbesítés igénylése esetén a sportszervilag.hu weboldalon a felhasználó köteles megadni a szállítási címet és amennyiben a számlázási adatok a felhasználó adataitól eltérnek, úgy az arra vonatkozó adatokat is. Üzemeltető tájékoztatja vásárlóit, hogy az áru személyes átvételekor bankkártyás fizetésre jelenleg nincs mód, kizárólag készpénzzel történő fizetés lehetséges. A vásárlás menetéről Üzemeltető a weboldalon külön is tájékoztatást ad.

A webáruház útján történő vásárláshoz internet elérés szükséges, amelynek költségei minden esetben a felhasználót terhelik.

IV. Az Üzemeltető felelőssége

22.§ A sportszervilag.hu weboldalon kizárólag a Magyarországon és az Európai Unió jogszabályai szerint közforgalomban árusítható termékek vásárolhatók meg, és Üzemeltető kizárólag ilyen termékek kereskedelmével foglalkozik.

23.§ Társaság kijelenti, hogy az általa értékesített termékek tulajdonjogának Vevőre történő átruházásakor rendelkezik az adott termék kizárólagos tulajdonjogával.

24.§ A tulajdonjog átruházása a vevőre a termék részére történő átadásakor történik.

25.§ Üzemeltető jelen ÁSZF-ben is felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a vásárlás tárgya különbözhet a sportszervilag.hu weboldalon megjelenített és az adott terméket szemléltető illusztrációtól, amit okozhat többek között az, hogy a különféle berendezések, amelyeket a kereskedőház használ, különböző módon világítják meg a színeket, vagy a gyártók megváltoztatják a technológiát stb. Az Üzemeltető nem felel azért, ha a vásárlás tárgya eltér a bemutatott illusztrációtól, ha vevő tudott az eltérésről vagy, a körülmények alapján tudhatott volna.

26.§ A felhasználók (Felhasználók) elállási joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
- terméknek,
- több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
- ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején megtalálható elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletében elérhető elállási nyilatkozatmintát, de más nyilatkozattal is gyakorolhatja elállási jogát. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti ügyleteknél nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak (pl. egyedi felirattal ellátott törölköző, párna);
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. kontaktlencse).

27.§  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a https://sportszervilag.hu/ weboldal nem megfelelő felhasználásáért, igénybevételéért, úgyszintén nem felelős azért, ha valaki jogosulatlanul végez bármilyen tevékenységet a weboldalon.
 
28.§ Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Felhasználó bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Felhasználó csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a fogyasztónak minősülő Felhasználó a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Nem használt termékek esetén fogyasztói szerződés esetében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Használt termékek esetében azonban ennél rövidebb elévülési határidő is kiköthető. Szolgáltató mindezekre tekintettel, az általa értékesített termékei esetében minden esetben 1 év szavatosságot vállal, melynek értelmében a Felhasználó 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – az előzőekben hivatkozott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Szavatossági igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő.

29. § Panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 3. §-ban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (fogyasztó lakóhelye szerinti járási hivatal fogyasztóvédelmi hatósága előtt),

- Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

- Bírósági eljárás kezdeményezése. A szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság /Fővárosi Törvényszék.

VI. Záró rendelkezések

30.§ Az Üzemeltető és a felhasználó a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy mindent megtesz a jogviták egyezséggel való lezárása érdekében.

31.§ Jelen általános szerződési feltételek a sportszervilag.hu oldalán való közzététel pillanatában lép életbe.

32.§ Az általános szerződési feltételek bármely változása az Üzemeltető internetes oldalain kerül közzétételre és a felhasználó az általános szerződési feltételek változásáról az életbelépését megelőző 3 napon belül kap értesítést.

33.§ Amennyiben a 31. § szerinti változást a felhasználó kifejezett írásbeli nyilatkozatában visszautasítja, vagy a változás, illetőleg annak egy részének kapcsán kifogással él, úgy az adott felhasználó tekintetében az a felhasználó részéről az Üzemeltetővel megkötött valamennyi szerződéstől történő elállásnak tekintendő.

34.§ A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai megfelelően irányadók.

Budapest, 2018. május 25.

                        Sportszervilág Kft.
                        Üzemeltető